fbpx

ระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของนิวซีแลนด์เป็นอย่างไร?

NCEA คืออะไร? และใช้แทนวุฒิม.ปลายในประเทศได้หรือไม่?

ประเทศนิวซีแลนด์กำหนดในเรื่องของการศึกษาภาคบังคับ โดยยึดอายุเป็นเกณฑ์การเลื่อนชั้นเป็นไปตามอายุ โดยทุกคนจะต้องเรียนตั้งแต่อายุ 6 ปี ถึงอายุ 16 ปี การเรียกชื่อระดับชั้นต่างๆ แตกต่างกับที่ใช้กันโดยทั่วไปในประเทศอื่นๆ บ้าง

โรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 9-13 หรือ Years 9-13 (อายุ 13-19 ปี) นิวซีแลนด์มีโรงเรียนมัธยมทั้งหมดกว่า 400 แห่ง (บางครั้งจะเรียกว่า high schools, grammar schools หรือ colleges) ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนของรัฐ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล และส่วนมากเป็นโรงเรียนสหศึกษา มีประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นโรงเรียนชายล้วน หรือหญิงล้วน และมีโรงเรียนเอกชนไม่กี่แห่ง โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเอง แต่ต้องได้รับการรับรองคุณภาพจาก New Zealand Qualification Authority (NZQA) หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาจึงคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน มาตรฐานของการศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาการต่างๆ และมีจุดประสงค์เดียวกันคือ เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อสอบให้ได้ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตามที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ระบบการเรียนของที่นี่ยังสอดคล้องและสามารถปรับใช้กับระบบการเรียนในระดับมัธยมในประเทศอื่นๆ อีกด้วย

National Certificate of Educational Achievement

The National Certificate of Educational Achievement Program หรือ NCEA คือหลักสูตรประกาศนียบัตรที่รับรองคุณวุฒิสำหรับนักเรียนมัธยมในชั้นปีที่ 11-13 (year 11-13) ของประเทศนิวซีแลนด์ หรืออาจจะเรียกง่ายๆ ว่าเป็นวุฒิ ม.ปลายของนิวซีแลนด์ก็ได้ โดยเข้ามาแทนที่การรับรองคุณวุฒิแบบเก่าทั้ง School Certificate (Year 11), Sixth Form Certificate (Year 12), และ Bursary and Higher School (Year 13) ซึ่ง NCEA จะมีทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่ Level 1, Level 2, และ Level 3 โดยทั้งหมดจะอยู่ในความดูแลของ NZQA (New Zealand Qualifications) และมีรายวิชาให้เลือกเรียนกว่า 40 รายวิชา NCEA ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากการรับรองคุณวุฒิในทุกระดับนั้นได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศนิวซีแลนด์ หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงหลักสูตรนานาชาติของประเทศไทย

ระบบการศึกษา นิวซีแลนด์

การเรียนให้จบ NCEA ยากหรือไม่ เกณฑ์สอบผ่านเป็นอย่างไรบ้าง

หลักสูตรประกาศนียบัตร NCEA หรือเรียกง่ายๆ ว่าวุฒิ NCEA นั้น จะต้องผ่านการสอบรายวิชาต่างๆ ในจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด (นักเรียนเลือกรายวิชาได้เอง) แต่ละหน่วยกิตที่ทำการสอบจะมีเกรดกำกับอยู่ด้วยว่า หน่วยกิตนี้ของรายวิชานี้ได้เกรดเท่าไหร่ ซึ่งการสอบนั้นอาจจะมี 2 แบบ คือการสอบจากในโรงเรียน และการสอบในช่วงปลายปีด้วยข้อสอบกลางของภาครัฐ จัดสอบและตรวจข้อสอบโดย NZQA (New Zealand Qualifications Authority) โดยแต่ละ Level มีการกำหนดจำนวนเครดิตที่ถือว่าผ่าน ไว้ดังนี้

 • NCEA Level 1 – นักเรียนต้องได้อย่างน้อย 80 หน่วยกิต ใน Level 1, 2, หรือ 3 **ต้องมี Literacy 10 เครดิต และ Numeracy 10 เครดิต
 • NCEA Level 2 – นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 2 หรือ 3 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต และ Level 1 อีก 20 หน่วยกิต หรือได้ 80 หน่วยกิตใน Level 2 หรือ 3
 • NCEA Level 3 – นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 3 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต และอีก 20 หน่วยกิต ใน Level 2 เป็นอย่างน้อย หรือได้ 80 หน่วยกิตใน Level 3

ในแต่ละ Certificate

ถ้าได้ Merit ตั้งแต่ 50 เครดิตขึ้นไปจะมีระบุใน Certificate ว่า with Merit

ถ้าได้ Excellent ตั้งแต่ 50 เครดิตขึ้นไปจะมีระบุใน Certificate ว่า with Excellent

ระบบการศึกษา นิวซีแลนด์

แต่ละเครดิตที่สอบ สามารถจำแนกเกรดที่นักเรียนมีสิทธิ์จะได้ออกเป็น 5 แบบดังนี้

N = ไม่ผ่าน (Not Achieved)

A = ผ่าน (Achieved)

M = ผ่านด้วยคะแนนดี (Merit)

E = ผ่านด้วยคะแนนดีเยี่ยม (Excellence)

ระบบการสอบของวุฒินี้ถือว่าโหดหินอยู่พอสมควร เนื่องจากข้อสอบเป็นแบบเขียนตอบหรือไม่ก็เติมคำ หากคะแนนไม่เป็นไปตามที่กำหนดก็สามารถได้ผลเป็น “สอบตก” “ซ้ำชั้น” “ไม่ได้รับประกาศนียบัตร” ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้องขยัน เข้าเรียนสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้พลาดนั่นเอง และมีการจัดสอบเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้น

ประกาศนียบัตร NCEA ใช้แทนวุฒิม.ปลายในประเทศไทยได้หรือไม่?

สำหรับน้องๆ ที่เรียนจนจบและได้ประกาศนียบัตรจากนิวซีแลนด์มาแล้ว หรือใครที่กำลังวางแผนจะเรียนด้วยหลักสูตรนั้น เราสามารถใช้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของประเทศไทยในหลักสูตรนานาชาติได้ โดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเกณฑ์การเทียบวุฒิสำหรับประกาศนียบัตร NCEA ไว้ดังนี้

ระบบการศึกษา นิวซีแลนด์
ภาพจาก – http://bet.obec.go.th/index/?page_id=2919

การรับรองคุณวุฒิ NCEA ถูกเรียกว่า “ประกาศนียบัตรแห่งชาติ” (The national Certificate) เพราะยึดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยการควบคุมดูแลของหน่วยงานรับรองคุณวุฒิของนิวซีแลนด์ หรือ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nzqa.govt.nz หรือติดต่อพี่ๆ TONY เพื่อขอรับคำปรึกษาเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Ref: http://bet.obec.go.th/, http://www.nzqa.govt.nz/, https://www.facebook.com/nzstudyth/

ติดต่อเรา

อาคารเดอะเทรนดี้
ห้อง 2202A เลขที่ 10/175
ซอย สุขุมวิท 13
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

+66(0)93-236-4553

info@tonyeducation.com

เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์
09.00 – 18.00 น.

บริการสำหรับนักเรียนไทย

 • โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกา
 • เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ
 • ทัศนศึกษาต่างประเทศ
 • เรียนซัมเมอร์ในโรงเรียนมัธยม
 • เรียนภาษาต่างประเทศ
 • เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ
 • เรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

บริการสำหรับต่างชาติ

 • เรียนซัมเมอร์ในประเทศไทย
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศไทย
 • เรียนต่อมัธยมในประเทศไทย
 • เรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 • แก๊ปเยียร์ในประเทศไทย

ติดตามข่าวสาร

top
© Tony Education 2019 -