fbpx

การเป็น Permanent Resident ที่แคนาดา ดีอย่างไร

Permanent Resident of Canada

Permanent Resident คือ วีซ่าแคนาดาถาวร เรียกสั้นๆว่า PR ของแคนาดา หรือกรีนการ์ดแคนาดา คนที่ถือ PR จะมีสถานะเท่าเทียมกับพลเมืองแคนาดาทุกอย่าง ยกเว้น ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งหรือลงคะแนนเสียงได้ และมีพันธะต้องอาศัยอยู่ในแคนาดาอย่างน้อย 730 วัน (ประมาณ 2 ปี) ในทุกๆ 5 ปี และสามารถอาศัยได้อย่างเสรีในทุกรัฐของแคนาดา ประกอบธุรกิจการค้าได้ทุกประเภท รวมถึงทำงานบริษัทเอกชน หรือรัฐบาล และยังได้รับสวัสดิการต่างๆ เท่าเทียมพลเมืองของแคนาดา หลังจากนั้นสามารถขอสัญชาติแคนาดาและพาสปอร์ตได้ (Canadian Citizenship & Passport) เมื่อพำนักอยู่ในแคนาดาครบ 3 ปีในทุก 5 ปี

Permanent Resident แคนาดา PR Canada กรีนการ์ดแคนาดา

ถ้าน้องๆ ได้สัญชาติแคนาดา (Canadian Citizenship) ถือว่าน้องๆ ได้สิทธิประโยชน์อันประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆ (ประเมินคร่าวๆกันว่ามันมีมูลค่ามากกว่า $1 ล้านเหรียญเลยทีเดียว) เพราะด้วยสิทธิประโยชน์หลายๆ อย่าง แล้วพลเมืองแคนาดาที่ถือพาสปอร์ตแคนาดา สามารถเดินทางเข้า-ออกได้มากกว่า 188 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa Free) หรือขอวีซ่าเมื่อไปถึง (Visa on arrival) โดยพาสปอร์ตแคนาดาได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 3 ของโลก เทียบเท่ากับ พาสปอร์ตเยอรมัน (As of 7 July 2020) ซึ่งข้อนี้กรี๊ดมากกกก เพราะไม่ต้องเตรียมเอกสารต่างๆในการขอวีซ่าให้วุ่นวาย

Permanent Resident แคนาดา PR Canada กรีนการ์ดแคนาดา

ที่เลิศกว่านั้นคือ กฏหมายไทยอนุญาตให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ (Dual / Multi Citizenship) มีสถานะเป็นพลเมืองแคนาดาและพลเมืองไทยได้ คือ ถือทั้งพาสปอร์ตแคนาดาและพาสปอร์ตไทยเลย ข้อดีของการมีสองสัญชาติ (Dual citizenship) หรือหลายสัญชาติ (Multi citizenship) มันเป็นก้าวที่สำคัญ สู่ชีวิตที่มีความเป็นนานาชาติ (International life) โดยไม่จำกัดตนเองให้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่ว่าในสถานการณ์ความยุ่งยากใดๆ ปัญหาการเมือง เกิดจลาจล หรือภัยจากการก่อการร้าย พาสปอร์ตเล่มที่สองที่ได้มาจาก การย้ายประเทศ เปลี่ยนประเทศ ย้ายสัญชาติ หรือเปลี่ยนสัญชาติ นำมาซึ่งผลประโยชน์มากมายให้กับน้องๆและครอบครัว เช่น การวางแผนด้านภาษี (Tax optimization) เดินทางเสรี โอกาสด้านการศึกษา บริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆในชีวิต ฯลฯ

Permanent Resident แคนาดา PR Canada กรีนการ์ดแคนาดา

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ PR จะได้รับ

 • มีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกับพลเมืองที่เกิดในแคนาดา (Canadian-born citizens) ทุกประการ
 • เมื่อได้รับสถานะพลเมืองแคนาดาแล้ว สัญชาติแคนาดาคงอยู่ติดตัวตลอดชีพและตกทอดไปถึงลูกหลาน
 • การศึกษาภาคบังคับ ประชาชนเรียนฟรี ตั้งแต่ประถม จนถึงมัธยมปลาย
 • ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada เมื่อเรียนต่อแคนาดาในระดับปริญญาตรี (Undergraduate) หรือปริญญาโท-เอก (Post-graduate) ประหยัดค่าเทอมได้มากกว่าปีละ 700,000-800,000 บาท (เทียบกับนักเรียนต่างชาติที่ขอใบอนุญาตเรียนต่อแคนาดา) รวมทั้งขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล/ทุนการศึกษา/เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ ได้ด้วย
 • สามารถสปอนเซอร์สามี ภรรยา บิดา มารดาและลูก (ไม่เกิน 18 ปี) มาอยู่แคนาดาได้
 • ระบบประกันสุขภาพ รักษาพยาบาลฟรี ภายในเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลก
 • ได้รับการเคารพต่อวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่างหลากหลาย ได้รับการคุ้มครองในเสรีภาพการนับถือศาสนา เสรีภาพในการแสดงออก
 • ได้รับสวัสดิการเงินช่วยเหลือ (Income Assistance) ในหลายรูปแบบ เช่น เงินช่วยเหลือบุตร (National Child Benefits), เงินบำนาญคนชรา (Old Age Security Pension), เงินเกษียณอายุ (Canada Pension Plan), เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย (Guaranteed Income Supplement), เงินประกันการว่างงาน (Unemployment Insurance)
 • Employment Insurance (EI) รัฐบาลจะจ่ายเงินให้กับผู้ว่างงานในจำนวน 55% ของรายได้ล่าสุดของผู้ว่างงานเท่านั้น หรือสูงสุดที่ $562 ต่อสัปดาห์

Permanent Resident แคนาดา PR Canada กรีนการ์ดแคนาดา

ประเภทของ EI

 • สำหรับคนว่างงาน 14-45 สัปดาห์
 • เงินคลอดบุตร 15 สัปดาห์
 • ผู้ที่จำเป็นต้องลางานดูแลบุตรหลังคลอด 35 สัปดาห์
 • ผู้ที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงไม่สามารถทำงานได้ 15 สัปดาห์
 • ผู้ที่ต้องลางานไปดูแลเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี 35 สัปดาห์
 • ผู้ที่ต้องลางานไปดูแลผู้ใหญ่ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป 15 สัปดาห์
 • ผู้ที่ต้องลางานไปดูแลผู้ใหญ่ที่อาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน 26 สัปดาห์

Permanent Resident แคนาดา PR Canada กรีนการ์ดแคนาดา

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว น้องๆ อยากย้ายไปแคนาดาเลยใช่มั้ย นอกจากสิทธิ์ที่จะได้รับจากการเป็น PR แล้ว คุณภาพชีวิตด้านต่างๆก็ดีมากๆ ด้วย เพราะแคนาดาเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคง เป็นประเทศที่มีมาตรฐานการครองชีพสูง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาก โดย UN พิจารณาดัชนีชี้วัดที่สำคัญจาก รายได้เฉลี่ยของประชาชนสูง, ประชาชนมีอายุยืนยาว (อาชญากรรมต่ำ, สิ่งแวดล้อมที่ดี), ประชาชนมีการศึกษาที่ดี (คุณภาพ, โอกาสเข้าถึงการศึกษา) ทำให้ชาวแคนาดามีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆของโลก ประชาชนมีอายุยืนยาว มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไร้มลภาวะ ภูมิประเทศยิ่งใหญ่งดงาม (ยิ่งใหญ่และสวยงามกว่าอเมริกา) บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบ มีสังคมที่สร้างสรรค์และสงบสุข ปลอดสิ่งมอมเมาและอบายมุข มีความปลอดภัยสูงมาก

Permanent Resident แคนาดา PR Canada กรีนการ์ดแคนาดา

และที่สำคัญที่สุดสำหรับน้องๆ นักเรียน ประเทศแคนาดาให้ความสำคัญกับการศึกษามาก จึงใช้จ่ายงบประมาณลงทุนในเรื่องของการศึกษามากที่สุดเมื่อเทียบกับบรรดากลุ่มประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจของโลก (OECD) ทุกปีรัฐบาลแคนาดาจะจัดสรรงบประมาณจำนวนมหาศาลให้กับการศึกษา มากกว่าประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ ประเทศแคนาดาถูกขนานนามว่าเป็นประเทศที่ประชาชนมีการศึกษามากที่สุดในโลก คือ มากกว่า 54% ของประชากรวัยทำงาน 25-64 ปี มีการศึกษาระดับ อาชีวะศึกษา วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ดังนั้น น้องๆ กำลังจะได้ไปเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีมีคุณภาพและมีชื่อเสียงจัดอยู่ในอันดับต้นๆของโลก

Permanent Resident แคนาดา PR Canada กรีนการ์ดแคนาดา

ในแต่ละปีมีนักเรียนเดินทางไปเรียนต่อที่แคนาดาเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ซัมเมอร์คอร์ส (Summer Course) เรียนภาษาช่วงปิดเทอม หลักสูตรเรียนภาษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว หลักสูตรมัธยม ประกาศนียบัตรต่างๆ (Diploma and Certificate) โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมถึงการเรียนต่อระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยก็ไม่น้อยเช่นกัน อย่างมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของแคนาดา ได้แก่ University of British Columbia, University of Toronto, และ University of Montreal เป็นต้น ซึ่งหลายโปรแกรมเมื่อจบแล้ว นักเรียนจะได้รับ “Post Graduate Work Permit” หรือเรียกสั้นๆว่า PGWP คือ ใบอนุญาตในการทำงานต่อหลังจากที่เรียนจบ ซึ่งสามารถทำงาน Full time ไม่จำกัดชั่วโมงได้ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 8 เดือน – 3 ปี โดยจะแปรไปตามระยะเวลาที่น้องๆเรียน นอกจากจะได้ประสบการณ์ทำงาน Full time หลังเรียนจบแล้ว ยังมีสิทธิ์สมัครเป็นวีซ่าพักอาศัยแบบถาวร (Permanent Resident-PR) เป็นการเพิ่มโอกาสในการขอสัญชาติแคนาดาด้วย

Permanent Resident แคนาดา PR Canada กรีนการ์ดแคนาดา

ถ้าน้องๆเป็นคนที่อยากเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับตัวเอง พี่ๆ Tony Education พร้อมแชร์ประสบการณ์และให้คำแนะนำด้านการศึกษาต่อ การทำวีซ่า การใช้ชีวิตที่ประเทศแคนาดา รวมถึงการทำเรื่อง การย้ายประเทศ หรือย้ายที่พำนักถาวร ให้กับน้องๆ นะคะ ติดต่อพี่ๆ มาเลยค่ะ

อ่านบทความ รีวิว ชีวิตคูลๆ ของพี่กิ๊ก Tony Education ตอนเรียนต่อ ป.โท ที่แคนาดา >>คลิก<<

ติดต่อเรา

อาคารเดอะเทรนดี้
ห้อง 2202A เลขที่ 10/175
ซอย สุขุมวิท 13
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

+66(0)93-236-4553

info@tonyeducation.com

เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์
09.00 – 18.00 น.

บริการสำหรับนักเรียนไทย

 • โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกา
 • เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ
 • ทัศนศึกษาต่างประเทศ
 • เรียนซัมเมอร์ในโรงเรียนมัธยม
 • เรียนภาษาต่างประเทศ
 • เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ
 • เรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

บริการสำหรับต่างชาติ

 • เรียนซัมเมอร์ในประเทศไทย
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศไทย
 • เรียนต่อมัธยมในประเทศไทย
 • เรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 • แก๊ปเยียร์ในประเทศไทย

ติดตามข่าวสาร

top
© Tony Education 2019 -